ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Resreach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 
       
Welcome to
Water Resource
Management and
Technology
WaRM-tech website
 
What news  
2007.10.19 ประชุมทีมวิจัยครั้งที่ 1
2007.11.19 ประชุมทีมวิจัยครั้งที่ 2
2007.11.30 Presentation of Research Team at Environment Management ,Prince of Songkla University ,Hatyai
2007.12.1 The first Conference on Water Resource Managment and Technology
2008.1.3 สมาชิกทีมวิจัยไปศึกษาดูงานจุดเก็บน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
2008.1.3 รับประทานอาหารร่วมกันภายในทีมวิจัย
2008.1.13-14  ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างจุดเ้ก็บน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
2008.2.15 ประชุมทีมวิจัยครั้งที 3
2008.3.12-14 นำเสนอผลงาน ณ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่7,
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
2008.3.26 โครงการนำร่องเพื่อศึกษาวิจัยการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณาการ
2008.4.22 สัมมนา โครงการศึกษาวิจัยการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ
2008.5.8-9 ภาพถ่ายประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
   
์ำNew !!! ประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2