ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 

ประวัติส่วนบุคคล

ชื่อ :
นาย กมลนาวิน อิินทนูจิตร
วัน เดือน ปีเกิด :
26 สิงหาคม พ.ศ. 2527
สัญชาติ:
ไทย
การศึกษา:
2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2549 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจุับันกำลังศึกษา
ปริญญาโท มหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาีตรี วิทยาการจัดการ (การจัดการการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การติดต่อ
ุุ66 86 6987788
66 74 423596
E-mail
kamonnawin@gmail.com
MSN :
kamonnawin@hotmail.com
ที่อยู่ :
29 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม 41 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
งานวิจัยปริญญาตรี :
ประเมินผลกระทบต่อการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะต่อคุณภาพอากาศในบริเวณที่มีการจราจรติดขัดของเทศบาลนครหาดใหญ่
งานวิจัยที่กำลังศึกษา:
การกำจัดสารอินทรีย์กลุ่มชอบน้ำและไม่ชอบน้ำในน้ำดิบประปาจากคลองอู่ตะเภา
กลุ่มวิจัย :
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
ประสบการณ์และผลงาน
ที่ปรึกษาด้านข่าวและจิตวิทยา กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
นักเขียนอิสระ : บทความ "คุยเรื่อง water treatment with winsukae" นิตรสาร AQUA พ.ศ.2548
ที่ปรึกษาชมรมผู้เลี้ยงตู้ทะเล ด้านระบบบำบัดและระบบนิเวศจำลองในการเพาะเลี้ยงปะการังและสัตว์ทะเล พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
ทุนผู้ช่วยสอน ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุนค่าเล่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผุ้ช่วยวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
ร่วมจัดทำและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทะเลสาปสงขลาและคลองอู่ตะเภา
ร่วมประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 7 12-14 มีนาคม พ.ศ. 2551 ,สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเ้ทพมหานคร
ผลงานตีพิมพ์
นิวัตน์ มุหมีน กมลนาวิน อินทนูจิตร ชัยศรี สุขสาโรจน์ จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ สุรพงษ์ วัฒนะจีระ (2551) การลดปริมาณสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยการกรองสัมผัส. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6, 8-9 พฤษภาคม 2551
กมลนาวิน อินทนูจิตร พยอม รัตนมณี ชัยศรี สุขสาโรจน์ สุรพงษ์ วัฒนะจีระ จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ (2551) การลดสารอินทรีย์กลุ่มไทโรซีน เทปโตรฟานและฮิวมิคและฟลูวิึคเอซิดในน้ำดิบประปาจากคลองอู่ตะเภาโดยกระบวนการโคแอกกูลเลชั่นที่ใ้ช้สารส้ม. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6, 8-9 พฤษภาคม 2551