ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-1
ประวัติส่วนบุคคล นายพยอม รัตนมณี


1. ชื่อ – สกุล ผศ.พยอม รัตนมณี
Asst. Prof. Payom Rattanamanee
2. วัน เดือน ปีเกิด 26 มิถุนายน พ.ศ.2513
3. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ การศึกษา
จากสถาบันการศึกษา
ปริญญาโท M.Eng ,Riverine and Coastal Eng.
2539
Asian Institute of Technology
ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม)
2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ตำแหน่งทางวิชาการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545
ตำแหน่งประจา
 อาจารย์ระดับ 8 ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งอื่น ๆ
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 อาจารย์พิเศษ สถาบัน Asian Institute of Technology
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 วิศวกรที่ปรึกษา (วิศวกรโยธา) บริษัท กมล อินดัสตรี้ จากัด
 วิศวกรที่ปรึกษา (ผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมแหล่งน้า)
บริษัท พรีดีเวลล๊อปเมนต์ จากัด
 วิศวกรที่ปรึกษา (ผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมชายฝั่ง)
บริษัท ซีเทค คอนซัลเทนต์ จากัด
 วิศวกรที่ปรึกษา (ผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมชายฝั่ง)
บริษัท ทีม คอนซัลเทนต์ จากัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-2
 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท (มหาชน) ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด
 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท คอนซอทเตี้ยม (ประเทศมาเลเซีย) จากัด
 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท ซี สเปคตรัม จากัด
สถานที่ทางาน
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-7118 (ที่ทางาน)
08-16983644 (มือถือ)
E-mail Address : payom.r@psu.ac.th
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ต.ช. ปี พ.ศ.2545
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ต.ม. ปี พ.ศ.2541
6. ประสบการณ์การในงานวิจัย
รายงานการวิจัย
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการขุดลอกคลองเชื่อมทะเลบริเวณ หาดปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2547 แหล่งทุน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอต่อ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชื่อโครงการที่ 2 โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี และการออกแบบโครงสร้างป้องกันเบื้องต้น สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2547 แหล่งทุน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอต่อ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-3
ชื่อโครงการที่ 3 การศึกษาเพื่อวางแผนป้องกันอุทกภัยในประเทศไทย (โครงการ ระยะที่ 3) สถานภาพ ผู้ร่วมวิจัย (ศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) เมื่อปี พ.ศ. 2542 แหล่งทุนวิจัย กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เสนอต่อ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ชื่อโครงการที่ 4 การศึกษาเพื่อวางแผนป้องกันอุทกภัยในประเทศไทย (โครงการ ระยะที่ 2) สถานภาพ ผู้ร่วมวิจัย (ศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) เมื่อปี พ.ศ. 2541 แหล่งทุนวิจัย กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เสนอต่อ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ชื่อโครงการที่ 5 การศึกษาเพื่อวางแผนป้องกันอุทกภัยในประเทศไทย (โครงการ ระยะที่ 1) สถานภาพ ผู้ร่วมวิจัย (ศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) เมื่อปี พ.ศ. 2540 แหล่งทุนวิจัย กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เสนอต่อ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ชื่อโครงการที่ 6 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ คพต. สถานภาพ ผู้ร่วมวิจัย เมื่อปี พ.ศ. 2539-2540 แหล่งทุนวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา เสนอต่อ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-4
รายงานการศึกษาอื่นๆ
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการศึกษา สารวจ และออกแบบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้าร้อน เทศบาลตาบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สถานภาพ หัวหน้าโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2546 แหล่งทุน เทศบาลตาบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เสนอต่อ เทศบาลตาบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ชื่อโครงการที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของการก่อสร้างท่าเรือน้าลึกปากบารา สถานภาพ วิศวกรโยธา เมื่อปี พ.ศ. 2546 แหล่งทุน กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เสนอต่อ กรมเจ้าท่า และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชื่อโครงการที่ 3 โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของระบบสายส่งแรงสูง สถานภาพ หัวหน้าโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2546 แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชื่อโครงการที่ 4 โครงการระบบฐานข้อมูลสารานุกรมด้านการลงทุนภูมิภาคระยะที่ 3 สถานภาพ หัวหน้าโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2545 แหล่งทุน สานักงานส่งเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชย์ เสนอต่อ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการที่ 5 โครงการศึกษาคุณภาพและปริมาณน้าใต้ดินลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา สถานภาพ วิศวกรแหล่งน้า เมื่อปี พ.ศ. 2545 แหล่งทุน บริษัท แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้า จากัด เสนอต่อ บริษัท แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้า จากัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-5
ชื่อโครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงระบบน้าและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกอล์ฟเซ้าเทริ์นฮิลล์ สถานภาพ วิศวกรแหล่งน้า เมื่อปี พ.ศ. 2545 แหล่งทุน สนามกอล์ฟเซ้าเทริ์นฮิลล์ เสนอต่อ สนามกอล์ฟเซ้าเทริ์นฮิลล์ ชื่อโครงการที่ 7 การสารวจและศึกษาออกแบบเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บ้านหาดทรายดา จังหวัดระนอง สถานภาพ ผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมชายฝั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2545 แหล่งทุน กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เสนอต่อ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ชื่อโครงการที่ 8 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างฝายฉลุง สถานภาพ ผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมแหล่งน้า เมื่อปี พ.ศ. 2543 แหล่งทุน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอต่อ คณะกรรมการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สผ.) กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการที่ 9 การศึกษาออกแบบและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าสยามนครินทร์ ของบริษัท สยามนครินทร์ จากัด สถานภาพ ผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมแหล่งน้า วิศวกรผู้ออกแบบโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2543 แหล่งทุน บริษัท สยามนครินทร์ จากัด เสนอต่อ บริษัท สยามนครินทร์ จากัด ชื่อโครงการที่ 10 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (TTM) สถานภาพ ผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมชายฝั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2542-2545 แหล่งทุน บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด เสนอต่อ คณะกรรมการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-6
ชื่อโครงการที่ 11 Feasibility Study on Water Demand in Songkla Lake Basin (EMSONG Project) สถานภาพ ผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมแหล่งน้า เมื่อปี พ.ศ. 2540 แหล่งทุน DENMARK & VKI เสนอต่อ DENMARK & VKI ชื่อโครงการที่ 12 การศึกษาออกแบบระบบระบายน้าเทศบาลเมืองมุกดาหาร สถานภาพ ผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมแหล่งน้า วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2538 แหล่งทุน เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เสนอต่อ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ชื่อโครงการที่ 13 การศึกษาออกแบบระบบระบายน้าเทศบาลเมืองอุบลราชธานี สถานภาพ ผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมแหล่งน้า วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2538 แหล่งทุน เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เสนอต่อ เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-7
งานด้านวิศวกรรมโยธา
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานถุงมือยาง ของ บริษัท คาเร็ค จากัด สถานที่ ในนิคมอุตสาหกรรมฉลุง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ลักษณะ โรงงานขนาด 30.00x100.00 ตรม. สูง 10.00 ม. สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้จัดการโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ชื่อโครงการที่ 2 โครงการออกแบบและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ของ บริษัท ซันมูน จากัด สถานที่ บ้านแม่น้า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะ กาแพงกันคลื่น สูง 3.00-4.00 ม. ยาว 75 ม. และกาแพงกันดิน สูง 2.50-4.00 ม. ยาว 200 ม. พร้อมด้วย สะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.00 ม. ช่วงยาว 8.00 ม. 1 ตัว สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ชื่อโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างโรงอัดยาง ขนาด 200 ตันและ 500 ตัน ของกรม วิชาการเกษตร สถานที่ 146 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ลักษณะ อาคารโรงอัดยางแท่งขนาด 200 ตัน ซึ่งมีอาคารขนาด 15.00x25.00 ตรม. สูง 10.00 ม. และอาคารโรงอัดยางแท่งขนาด 500 ตัน ซึ่งมีอาคารขนาด 25.00x25.00 ตรม. สูง 10.00 ม. สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ชื่อโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างตลาดกลางรามัน สถานที่ บ้านกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา ลักษณะ ก่อสร้างตลาดขนาด 24.00x60.00 ตรม. สูง16.00ม. สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2546
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-8
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการสารวจและออกแบบบึงพักน้าคลองเรียน เพื่อป้องกันน้าท่วมเมือง หาดใหญ่ สถานที่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลักษณะ ก่อสร้างบึงเก็บน้าความจุ 600,000 ลบม. คันดินสูง 12.50 ม. พร้อมอาคารระบายน้าขนาด 40.0 ลบม./ว. สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ชื่อโครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าสายบุรี อาเภอรามัน สถานที่ บ้านกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา ลักษณะ สารวจ ศึกษา และออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าสายบุรี ความยาว 2,250 ม. ประกอบด้วยเขื่อนกันตลิ่งสูง 6.00 ม. และอาคารกิจกรรมขนาด 24.00x60.00 ตรม. พร้อมด้วยท่าน้า จานวน 3 ท่า สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ชื่อโครงการที่ 7 โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า บริษัท สยามแซมเพอร์เฟล็ก จากัด สถานที่ บ้านทุ่งลุง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลักษณะ อาคารเก็บสินค้าขนาด 26.00x120.00 ตรม. สูง14.00ม. สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ชื่อโครงการที่ 8 โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานผลไม้กระป๋อง ของ บริษัท หาดใหญ่แคนนิ่ง จากัด สถานที่ บ้านทุ่งลาน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลักษณะ อาคารเก็บสินค้าขนาด 18.00x60.00 ตรม. สูง10.00 ม. สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ชื่อโครงการที่ 9 โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานผลไม้กระป๋อง ของบริษัท หาดใหญ่แคนนิ่ง จากัด สถานที่ บ้านทุ่งลาน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลักษณะ อาคารเก็บสินค้าขนาด 18.00x60.00 ตรม. สูง10.00 ม. สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2545
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-9
ชื่อโครงการที่ 10 โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบระบายน้าในโครงการบ้านศรีตรัง สถานที่ ตาบลโคกหล่อ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ลักษณะ ระบบระบายน้าในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาด 450 ไร่ สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ชื่อโครงการที่ 11 โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ร้าน บางจากมินิ มาร์ท สถานที่ 100/2 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-นครศรีธรรมราช ตาบลปากแตระ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ลักษณะ อาคารเก็บสินค้าขนาด 16.00x100.00 ตรม.สูง12.00 ม. สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ชื่อโครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างอาคารบอยเลอร์ ขนาด 30 ตัน ของบริษัท ลาสูง (ประเทศไทย) จากัด สถานที่ ตาบลกะลาเส อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ลักษณะ อาคารโครงเหล็กรูปพรรณ 22.00x60.00ตรม.สูง23.00 ม. สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ มื่อปี พ.ศ. 2544 ชื่อโครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน ของบริษัท สยามแซมเพอร์เฟล็ก จากัด สถานที่ บ้านทุ่งลุง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลักษณะ อาคารเก็บสินค้าขนาด 110.00x80.00 ตรม.สูง16.00 ม. สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ชื่อโครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 9 คูหา สถานที่ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลักษณะ อาคารพักอาศัย 2 ชั้น 9 คูหา สถานภาพ วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน เมื่อปี พ.ศ. 2544
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-10
งานบริการวิชาการ
ชื่อโครงการที่ 1 การประเมินสภาพอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จากัด (สาขาสงขลา) อาเภอเมือง จังหวัดงขลา สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2550 แหล่งทุน บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จากัด เสนอต่อ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จากัด ชื่อโครงการที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทาแผนผังระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน สานักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2550 แหล่งทุน สานักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา เสนอต่อ สานักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชื่อโครงการที่ 3 โครงการศึกษาออกแบบระบบระบายน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต เทศบาลตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2550 แหล่งทุน สานักงานเทศบาลตาบลคลองแห จังหวัดสงขลา เสนอต่อ สานักงานเทศบาลตาบลคลองแห จังหวัดสงขลา ชื่อโครงการที่ 4 การออกแบบรายละเอียดโครงสร้างเขื่อนกันคลื่น (Breakwaters) สาหรับท่าเทียบเรือมารีนาตาบลแม่น้า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2550 แหล่งทุน บริษัท Kalkin Development (Thailand) Co., Ltd. อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอต่อ สานักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานีและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-11
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายอาคารเพิ่มเติมโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2550 แหล่งทุน โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เสนอต่อ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อโครงการที่ 6 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง หจก. ชุติวรรณ ตาบลหินตก อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2550 แหล่งทุน หจก. ชุติวรรณ ตาบลหินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เสนอต่อ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อโครงการที่ 7 โครงการศึกษาและจัดทาแผนผังระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน สานักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2550 แหล่งทุน สานักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา เสนอต่อ สานักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชื่อโครงการที่ 8 โครงการศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการพาณิชระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2549 แหล่งทุน องค์การบริการส่วนจังหวัดสตูล เสนอต่อ องค์การบริการส่วนจังหวัดสตูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-12
ชื่อโครงการที่ 9 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจากการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น อ่าวคลองสน ตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สถานภาพ ผู้ร่วมโครงการ ปี พ.ศ.2549 แหล่งทุน บริษัทนาราชา จังหวัดภูเก็ต เสนอต่อ บริษัทนาราชา จังหวัดภูเก็ต ชื่อโครงการที่ 10 โครงการขุดลองร่องน้าเดินเรือ บริษัทผาหลวงซีทรานส์ จากัด อ่าว ท้องโตนด บ้านท้องโตนด ตาบลตลิ่งงาม อาเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2549 แหล่งทุน บริษัทผาหลวงซีทรานส์ จากัด อาเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี เสนอต่อ สานักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี ชื่อโครงการที่ 11 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีนา บริเวณตาบลแม่น้า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2549 แหล่งทุน บริษัท Kalkin Development (Thailand) Co., Ltd. อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอต่อ กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ชื่อโครงการที่ 12 โครงการสารวจพิกัดของบ่อบาดาลในลุ่มน้าคลองอู่ตะเภา เพื่อจัดทาแบบจาลองน้าใต้ดิน สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2549 แหล่งทุน บริษัท เมตทริกซ์ จากัด เสนอต่อ บริษัท เมตทริกซ์ จากัด ชื่อโครงการที่ 13 โครงการออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างเขื่อนหินป้องกันน้าเซาะตลิ่งสถานีบริวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2549 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เสนอต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-13
ชื่อโครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลสาบสงขลา (ฝั่งตะวันตก) สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2548 แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนตาบลกระแสสินธุ์ เสนอต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลกระแสสินธุ์ ชื่อโครงการที่ 15 โครงการศึกษาสารวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณบ้านบางใบไม้ถึงบ้านสระบัว อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2548 แหล่งทุน กรมการขนส่งทางน้าและพานิชยนาวี เสนอต่อ กรมการขนส่งทางน้าและพานิชยนาวี ชื่อโครงการที่ 16 โครงการสารวจออกแบบรายละเอียดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแขวงทางหลวงศาลาหน้าสวน ตาบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2548 แหล่งทุน เทศบาลตาบลปลายพระยา อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เสนอต่อ เทศบาลตาบลปลายพระยา อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ชื่อโครงการที่ 17 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดพัฒนาบึงขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2548 แหล่งทุน สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอต่อ สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อโครงการที่ 18 โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง สถานภาพ ผู้ร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2548 แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เสนอต่อ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-14
ชื่อโครงการที่ 19 โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ) สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2548 แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เสนอต่อ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชื่อโครงการที่ 20 โครงการก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย (ส่วนขยาย) ของบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จากัด อาเภอเมือง จังหวัดงขลา สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2548 แหล่งทุน บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จากัด เสนอต่อ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จากัด ชื่อโครงการที่ 21 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เกาะนาคาใหญ่ ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2548 แหล่งทุน บริษัท นาคาบุรี จากัด เสนอต่อ บริษัท นาคาบุรี จากัด ชื่อโครงการที่ 22 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกาะเต่า-เกาะแตน อาเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2547 แหล่งทุน สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอต่อ สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อโครงการที่ 23 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบส่งไฟฟ้า ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระยะที่ 2 สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2547 แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหาดใหญ่ เสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-15
ชื่อโครงการที่ 24 โครงการศึกษาสารวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนราทัศน์ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2547 แหล่งทุน กรมการขนส่งทางน้าและพานิชยนาวี เสนอต่อ กรมการขนส่งทางน้าและพานิชยนาวี ชื่อโครงการที่ 25 โครงการปรับปรุงทางระบายน้าบริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติและหอพักคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2547 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
7. งานวิชาการและตารา
(1) ดนุพล ตันนโยภาส และพยอม รัตนมณี. 2549. การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านตันหยงเปาว์ถึงบ้านบางตาวา จังหวัดปัตตานี โดยแบบจาลอง GENESIS, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 5, โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ, 8-10 มีนาคม 2549.
(2) ดนุพล ตันนโยภาส และพยอม รัตนมณี. 2548. การประเมินการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งตั้งแต่บ้านตันหยงเปาว์ถึงบ้านบางตาวา จังหวัดปัตตานี โดยรูปถ่ายทางอากาศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจาลอง GENESIS, เอกสารประกอบการประชุมวิชการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 8-9 ธันวาคม 2548.
(3) พยอม รัตนมณี, สานิตย์ สังข์ชุม, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล และอุดมผล พืชน์ไพบูลย์, 2545. การประยุกต์แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ โปรแกรม HEC-6 ในการประเมินปริมาณการตกตะกอนในเขื่อนคลองสะเดา, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 17-19 มกราคม 2545.
(4) พยอม รัตนมณี, 2545. การออกแบบโครงสร้างชลศาสตร์ (Design of Hydraulic Structures)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 450 หน้า.
(5) พยอม รัตนมณี, 2545. วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 534 หน้า.
(6) พยอม รัตนมณี, 2543. คู่มือปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (Hydraulic Engineering Laboratory Manual) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 126 หน้า.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค-16
(7) วันชัย จันทร์ละเอียด, ดนุพล ตันนโยภาส และพยอม รัตนมณี. 2550. การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งตั้งแต่บ้านตันหยงเปาว์ถึงบ้านบางตาวา จังหวัดปัตตานี โดยแบบจาลอง GENESIS, วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย. ปีที่ 21: ฉบับที่ 1, หน้า 67-77.
(8) อดุลย์ เบ็ญนุ้ย, รุจ ศุภวิไล, พยอม รัตนมณี, ทวีศักดิ์ วิบูลย์พันธุ์, สามารถ ทองสาย และมาโนช ดิษฐวิศาล. 2547. การพัฒนาฐานข้อมูลระบบขนส่งไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, โรงแรมบางแสนวิลล่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี, 17-18 กันยายน 2547.
(9) Adul Bennui, Payom Rattanamanee, Udomphon Puetpaiboon, Pornchai Phukpattaranont, and Kanadit Chetpattananondh, Site Selection For Large Wind Turbine Using GIS, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.
(10) Kanadit Chetpattananondh,Udomphon Puetpaiboon, Payom Rattanamanee and Adul Bennui, Wind Turbine Noise Emission Impact Assessment, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.
(11) Payom Rattanamanee. 2000. Mechanics Of Fluids . Faculty Of Engineering. Prince of Songkhla University, 96 p.
(12) Payom Rattanamanee, Kanadit Chetpattananondh, Udomphon Puetpaiboon, and Adul Bennui, Shadow Flicker of Wind Turbine, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.
(13) Udomphon Puetpaiboon, Payom Rattanamanee, Kanadit Chetpattananondh, and Adul Bennui, Initial Environmental Examination of Wind Turbine: Case Study in Southern Thailand, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.